Ingókő Természetvédelmi Alapítvány Szentbékkálla
Ingókő bemutatása Környék bemutatása Aktuális híreink, rendezvényeink, események... Vendégkönyv Támogatóink Alapítvány bemutatása Aktuális híreink, rendezvényeink, események... Vendégkönyv Környék bemutatása Ingókő bemutatása Támogatóink Támogatóink Alapítvány bemutatása

 

INGÓKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT

I. Preambulum:

Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy támogassam a Szentbékkállai kőtenger fokozottan védett területén a természeti értékek védelmét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-F. §-ai alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el:

II. Az Alapítvány neve:

Ingókő Természetvédelmi Alapítvány

III. Az Alapítvány székhelye:

8226 Alsóörs Alkotás köz 2.

IV. Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány alapvető célja a Szentbékkálla község határában - különösen a Magyar Állam tulajdonát képező, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő Szentbékkálla 04/8 hrsz. ingatlanon - található földtani, vulkanológiai és geomorfológiai értékek, valamint az ezekhez kapcsolódó élőhelyek megőrzésének. bemutatásának és kezelésének elősegítése. Az élő és élettelen természeti értékek megőrzése és kezelése során az Alapítvány részt vesz a bozótirtásban, a kaszálásban, új geológiai értékek (p1. homokkőtömbök) feltárásában stb. A magas színvonalú bemutatás elősegítése érdekében részt vesz a terület természeti értékeit ismertető és népszerűsítő információs rendszerek fejlesztésében (tanösvénvek, irányítótáblák, kiadványok, weboldal stb.), közreműködik az arra alkalmas természeti értékek megközelíthetőségének fejlesztésében (útépítés, karbantartás, parkolóhelyek bővítése).

Az Alapítvány minden körülmények között alárendeli a tevékenységét a természetvédelmi érdekeknek, így azt a kezelő Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal mindig - már a tervezés fázisában - egyezteti. A helyi lakosság aktivizálása és tudatformálása érdekében ugyancsak együttműködik Szentbékkálla község önkormányzatával és polgárőrségével.

Az Alapítvány a Szentbékkálla 04/8 hrsz.-ú ingatlanon az alábbi kiemelkedően közhasznú tevékenységeket végzi:

1. ellátja az élőhelyek fenntartásával és rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat,

2. természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítményeket tart fenn és működtet, közreműködik a természetvédelmi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben.

V. Az alapítvány induló vagyona, és az alapítvány vagyona felhasználásának módja:

1. Az alapítvány induló vagyona: 250.000,- Ft azaz kettőszáz-ötvenezer Forint.

Az alapító az induló vagyont a mai napon, ezen alapító okirat aláírásával egyidőben ügyvédi letétbe helyezte Dr. Kajtár György ügyvédnél. A letétet kezelő ügyvéd az induló vagyont az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően jogosult, és egyben köteles az alapítvány bankszámlájára átutalni.

2. Az alapítvány vagyona felhasználásának módja:

Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja (nyílt alapítvány).Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. Az alapítvány induló vagyona, annak kamatai, valamint a csatlakozások az alapítványi célok megvalósítása érdekében teljes mértékben felhasználhatóak.

Az Alapító csupán az Alapítvány működése megkezdéséhez szükséges vagyont bocsátja az Alapítvány rendelkezésére, de nyílt alapítvány rendelésével lehetővé teszi, hogy a későbbiek során az alapítvány vagyona a csatlakozó személyek felajánlásaival tovább gyarapodjék.

VI. Az alapítvány kezelő szerve: Kuratórium, melynek létszáma 4 fő.

1. A Kuratórium elnöke:

Lengyel Péter

A Kuratórium tagjai:

Lengyelné Csicsely Zsuzsanna

Barcza Gábor

Korbély Barnabás

2. A Kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól.

3. A Kuratórium az alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve.

4. Ha a Kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet jelölhet ki.

5. A Kuratórium tagja által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felelős. A tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

6. A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülésekről a határozatokat is magában foglaló jegyzőkönyvet kell készíteni.

7. A Kuratórium évente legalább egy ülést köteles tartani (rendes ülés). A Kuratórium ülésének összehívását bármely tag jogosult - az ok megjelölésével - a Kuratórium elnökénél kérni (rendkívüli ülés). A Kuratórium elnöke a rendkívüli ülés tartása iránti kérelmet köteles teljesíteni. Az ülést mindig a Kuratórium elnöke hívja össze. Az ülést az Alapítvány székhelyén kell megtartani. Az ülésre szóló meghívóban a Kuratórium elnöke köteles a tagokkal a napirendi pontot (pontokat) közölni, valamint az esetleges írásbeli előterjesztéseket a meghívóhoz mellékelni.

8. Az ülés határozatképes, ha azon az összes tag jelen van.

9. A Kuratórium a határozatait 3-es szótöbbséggel hozza meg.

10. A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye megállapítható (határozatok könyve). A Kuratórium döntéseit az Alapítvány honlapján hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal iránt a Kuratórium elnöke intézkedik.

11. A Kuratórium az éves beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését a rendes ülésén hagyja jóvá. Az Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzétenni. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a) számviteli beszámolót;

b) költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) az Alapítvány képviselőjének nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

12. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, ezekről bárki feljegyzést készíthet, ill. a másolás költségeinek megfizetése ellenében ezekről bárki másolatot kérhet. Az iratbetekintés iránti kérelmet a Kuratórium elnökéhez, írásban kell benyújtani, aki az iratbetekintés helyéről és idejéről írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

13. A közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az Alapítvány nyilvántartásba vételére illetékes bíróságnál kell benyújtani. Az Alapítvány képviselője 60 napon belül köteles kérni a kiemelkedően közhasznú jogállás törlését, illetőleg az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását, ha a működése 1997. évi CLVI. Törvény 4-5. §-ában foglalt feltételeknek nem felel meg.

14. Az Alapító felhatalmazást ad arra, hogy az Alapítvány szervezetéről és működéséről részletes belső szabályzat rendelkezzék, melyben különösen rendelkezni kell az 1997. évi CLVI. Törvény, 7.§ (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglaltakról.

VII. Az Alapítvány képviselője:

a Kuratórium elnöke.

Az Alapítvány képviselője nem állhat közeli hozzátartozói viszonyban az alapítóval, és nem lehet alkalmazotti és egyéb érdekeltségi viszonyban sem az alapítóval.

Az Alapítvány képviselője köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány képviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

VIII. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú jogállása:

1. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú jogállását kiemelkedően közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi.

2. Az alapítvány természetvédelmi célok megvalósítása érdekében folytat tevékenységet (1997. évi CLVI. Törvény, 26.§ c) pontjának 8. alpontja). Értelemszerűen, és természetesen a szentbékkállai kőtengert látogató valamennyi személy élvezheti az Alapítvány tevékenységének eredményeit.

3. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

4. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapítvány céljának - folyamatos tevékenységével történő - elérésére fordíthatja.

5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak semminemű anyagi támogatást nem nyújt.

6. Az Alapítvány az alapító okirat IV. pontjában meghatározott céljára figyelemmel, tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény felhatalmazása alapján a 341/2004. (XII.22.) Korm.rendelet 20.§ cb), valamint e) pontjainak rendelkezése szerint a Szentbékkálla 04/8 hrsz.-ú ingatlanon, ill. azzal kapcsolatban a Balaton Nemzeti park Igazgatóságnak kell gondoskodnia.

7. Az Alapítvány alapító okirata szerinti tevékenységének és a gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján közzé kell tenni. 8. Az Alapító tisztában van azzal, hogy az alapító okiratban meghatározott egyes kiemelkedően közhasznú tevékenységek csak a Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal kötött szerződéssel végezhetők. Ez azonban nem a nyilvántartásba vétel, hanem a törvényes működés megkezdésének a feltétele.

IX. Vegyes és záró rendelkezések:

1. Az Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat. Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány a székhelye szerint illetékes Megyei Bíróság által foganatosított nyilvántartásba vétellel jön létre (konstitutív hatály). Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

2. Az Alapító az Alapítvány bejegyzését elrendelő bírósági határozat jogerőre emelkedéséig az alapítványt visszavonhatja A (jogerős) nyilvántartásba vétel után az alapító az alapítványt már nem vonhatja vissza.

3. A Megyei Bíróság által vezetett nyilvántartás bejegyzett és törölt adatai, a bírósághoz benyújtott iratok - ide értve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is - nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és azokról feljegyzést készíthet.

4. Az Alapító az alapító okiratot csak indokolt esetben - de az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül - módosíthatja. A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását a bíróságnak be kell jelenteni.

5. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

6. Az Alapító ezen okirat aláírásával egyben meghatalmazást ad Dr. Kajtár György ügyvédnek az Alapítvány alapító okiratának elkészítésére, ellenjegyzésére, és az illetékes Megyei Bíróságon az Alapítvány nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban a képviseletének ellátására. Az Alapító ezen okiratot, mint akaratával mindenben egyezőt, személyesen írta alá Dr. Kajtár György (8300 Tapolca, Wesselényi u. 2.) ügyvéd előtt az alábbi helyen és napon:

Tapolca, 2005. december 6.

Elérhetőségeink

Lengyel Péter

Tel.: 06-30/946-5427

E-mail: ingoko[kukac]ingoko.hu

Vissza a lap tetejére!